Chinese  | Peking University
HOME | About Us | Faculty | Academic | Students | Scholorship | Alumni | Careers | library | Contact

Lizhong Xie  Professor
   Specialty: Sociology
Research Interests:

Sociological Theory, Social Theory, the Study of Social Development and Modernization,Social Policy

   Email: Lzxbjdx#sina.com
   PROFESSIONAL EXPERIENCE :
  Chairman,Sociology Department, Peking University, PRC,2007-
  Professor of Sociology, Sociology Department, Peking University, PRC,2000-
  Visiting Scholar, Sociology Department, Harvard University,USA,1999-2000
  Deputy Chair, Sociology Department, Peking University, PRC,1998-2000
  Associate Professor of Sociology, Sociology Department, Peking University, PRC,1994-2000
  Post-Doctoral Research Fellow in Sociology, Sociology Department, Peking University, PRC,1992-1994
  Assistant Professor of Philosophy, Department Of Philosophy, Jiangxi University, PRC,1986-1989
  Teacher of Philosophy, Department Of Philosophy, Jiangxi University, PRC,1982-1986
   DEGREES :
  PhD in Philosophy, Sociology Department, Graduate School of Chinese Academy of Social Science, PRC ,1992
  M.A. in Philosophy, Department Of Philosophy, Peking University, PRC ,1988
  Bachelor in Philosophy, Department Of Philosophy, Jiangxi University, PRC ,1982
   BOOKS :
  Xie Lizhong,《社会发展:理论 评价 政策》,北京:社会科学文献出版社,2012。Shehui Fazhan: lilun, Pingjia, Zhengce, Beijing: Shehui kexue Wenxian Chubanshe(Sociaol Development: Theory, Evaluation, Policy. Beijing: Social Sciences Academic Press,2012)
  Xie Lizhong,《社会现实的话语建构——以“罗斯福新政”为例》,北京:北京大学出版社,2012。Shehui Xianshi de Huayu Jiangou-Yi “Luosifu Xinzheng”Weili, Beijing:Beijing Daxue Chubanshe, 2012 (The Discursive Construction of Social Reality:Analyzing the New Deal for Example, Beijing:Peking University Press).
  Xie Lizhong,《社会转型:中国和韩国的考察》(编),北京:社会科学文献出版社,2012。Shehui Zhuanxing: Zhong-Han Liangguo De Kaocha, Beijing: Shehui kexue Wenxian Chubanshe ( The Social Transformation in Contemporary China and South Korea, Beijing: Social Sciences Academic Press,2012)
  Xie Lizhong,《后社会学》,北京:社会科学文献出版社,2012。Hou shehuixue, Beijing: Shehui kexue Wenxian Chubanshe ( Postsociology, Beijing: Social Sciences Academic Press,2012)
  Xie Lizhong,《走向多元话语分析:后现代思潮的社会学意涵》,中国人民大学出版社,2009。Zouxiang Duoyuan Huayu Fenxi Houxiandai Sichao de Shehuixue Yihan, Beijing:Zhongguo Renmin Daxue Chubanshe (Towards a Pluralistic Discourse Analysis:The Implications of Postmodernism Theory for Sociology,Beijing:Chinese Renmin University Press,2009).
  Xie Lizhong,《经济增长与社会发展:比较研究及其启示》(主编),Jingji Zengzhang Yu Shehui Fazhan:Bijiao Yanjiu Jiqi Qishi, Beijing:Shehui Kexue Wenxian Chubanshe( Economic Growth and Social Developmen::A Comparative Study, ed.,Beijing:Social Sciences Academic Press,2008).
  Xie Lizhong,《西方社会学经典读本》(编),Xifang Shehuixue Jingdian Duben, Beijing:Beijing Daxue Chubanshe( Classic Readings in Western Sociology, Beijing:Peking University Press,2008).
  Xie Lizhong,《西方社会学名著提要》(主编),Xifang Shehuixue Mingzhu Tiyao,Nanchang:Jiangxi Renmin Chubanshe( The Summary of the Famous Works on Western Sociology,ed., Nanchang:Jiangxi People's Publishing House,1997,2007).
  Xie Lizhong,《中国社会学经典读本》(编),Zhongguo Shehuixue Jingdian Duben, Beijing:Beijing Daxue Chubanshe( Classic Readings in Chinese Sociology,ed., Beijing:Peking University Press,2007).
  Xie Lizhon,《社会理论:反思与重构》,北京大学出版社,2006。Shehui Lilun:Fansi Yu Chonggou,Beijing:Beijing Daxue Chubanshe (Social Theory:Reflection and Reconstruction, Beijing:Peking University Press,2006).
  Xie Lizhong,《西方社会学理论》(与杨善华合编),Xifang Shehuixue Lilun, Beijing:Beijing Daxue Chubanshe(Western Sociological Theory, edited With Yang Shanhua, Beijing:Peking University Press, 2005,2006).
  Xie Lizhong,《现代性、后现代性社会理论:诠释与评论》(与阮新邦合编),Xiandaixing, Houxiandaixing Shehui Lilun:Quanshi Yu Pinlun, Beijing:Beijing Daxue Chubanshe(Social Theory of Modernity and Postmodernity:Interpretation and Comments, edited With Yuan Sunpong , Beijing:Peking University Press,2004).
  Xie Lizhong,《二十世纪西方现代化理论文选》(与孙立平合编),Ershi Shiji Xifang Xiandaihua Lilun Wenxuan,Shanghai:Sanlian Shudian(Selection from the Theory of Modernization,Edited With Sun Liping,Shanghai:SJPC,2002).
  Xie Lizhong,《当代中国社会变迁导论》,河北大学出版社,2000。Dangdai Zhongguo Shehui Bianqian Daolun,Baoding:Hebei Daxue Chubanshe ( An Introduction to the Changes of the Contemporary Society in China,Baoding:Hebei University Press,2000).
  Xie Lizhong,《发达国家的社会发展战略》(主编),Fada Guojia de Shehui Fazhan Zhanlve, Kunmin:Yungnan Renmin Chubanshe(The Strategy of Social Development in Developmented Countries, edited With He Yuchang, Kunmin:Yungnan People's Publishing House, 1997).
  Xie Lizhong,《社会发展二重奏》,河北人民出版社,1988。Shehui Fazhan Erchongzou,Shijiazhuan :Hebai Renmin Chubanshe (The Duality of Social Development,Shijiazhuan :Hebai People's Publishing House,1988).
   ARTICLES, CHAPTERS :
  Xie Lizhong:“走向东亚共同体:东亚社会面临的困境与出路”,《社会学评论》,2013,5。Zouxiang Dongya Gongtongti: Dongya Shehuo Mianlin De Kubjing Yu Chulu, Shehuixue Pinglun ,2013,5 (Towards an East Asian Community: The Way out of East Asian Predicament, Sociological Review of China, 2013,5 )
  Xie Lizhong:“唯一‘真实’的基尼系数是否可得?”,《社会学研究》,2013,5。Weiyi Zhenshi De Jinixishu Shifou Kede? Shehuixue Yanjiu, 2013,5(Is the Only “Real” Gini Coefficient Available? Sociological Study,2013,5 )
  Xie Lizhong: “试析导致当前我国居民收入分配基尼系数值多样化的主要原因”,《山东社会科学》,2013,8。Shixi Daozhi Dangqian Woguo Jumin Shouru Fenpei Jinixishuzhi Duoyanghua De Zhuyao Yuanyin, Shandong ShehuiKexue, 2013,8 (On the Major Cause Leading to the Diversification Gini Coefficient of the Residents’s Income Distribution in Corrent China, Shandong Social Sciences, 2013,8)
  Xie Lizhong: “心理学派、文化学派,还是综合学派?——孙本文社会学取向刍议”,《黑龙江社会科学》,2013,第2期。Xinli Xuepai、Wenhua Xuepai、Haishi Zonghe Xuepai?——Sun Benwen Shehuixue Quxiang Cuyi, Heilongjiang Shehui Kexue, 2013,2 ( Psychologicalism, Culturalism, or Syntheticalism?—On the Sociological Theory Orientation of Sun Benwen, Heilongjiang Social Sciences, 2013, 2)
  Xie Lizhong: “中国社会学家对当前中国社会转型的理解与分歧”,《社会理论学报》,2012,第2期。Zhongguo Shehuixuejia Dui Dangqian Zhongguo Shehui Zhuanxing Guocheng De Lijie Yu Fenqi, Shehui lilun Xuebao, 2012,2 (How Chinese Sociologists Understanding the Social Transformation in Contemporary China?, Journal of Social Theory,2012,2)
  Xie Lizhong: “后社会学:探索与反思”,《社会学研究》,2012,第1期。Hou Shehuixue: Tansuo Yu Fansi, Shehuixue Yanjiu, 2012, 1(Post- Sociology: Exploration and Reflection, Sociological Study,2012,1)
  Xie Lizhong,“Weak Intervention Expel Strong Intervention:The Major Driving Forces of the Neo-liberalism Turn”,Paper presenting in the 6th East Asian Socioloigst Conference,October 10-11, 2008, at Seoul National University, Seoul, Korea.
  Xie Lizhong: “多元话语分析:以社会分层研究为例”,《社会学研究》,2008,第1期。Duoyuan Huayu Fenxi:Yi Shehui FencengYanjiu Weili,Shehuixue Yanjiu,2008,1(“Pluralistic Discourse Analysis:Analyaing the Social Stratification Phenomenon as an Illustration”, Sociolocial Study, 2008, No.1).
  Xie Lizhong:“布鲁默的‘符号互动主义’:从多元话语分析的视角看”,《社会理论学报》,2008,春季号。Bulumo de Fuhaohudongzhuyi :Cong Duoyuan Huayu Fenxi de Shijiao Kan, Shehui Lilun Xuebao,2008,1 (“Blumer’s ‘Symbolic Interactionism’:A Pluralistic Discourse Analysis Perspective, Journal of Social Theory,2007, No.1).
  Xie Lizhong:“实证、诠释与话语:以现代化研究为例”,《社会》,2008,第3期。Shizheng,Quanshi Yu Huayu:Yi Xiandaihua Yanjiu Weili, Shehui,2008,3(“Positivism, Hermeneutism and Discourse:Studying Modernization as an Example, Society,2008,No.3).
  Xie Lizhong:“中国社会:给定实在,拟或话语建构?——以毛泽东和梁漱溟之间的一个争论为例”,《江海学刊》,2008,第3期。Zhongguo Shehui:Geiding Shizai, Nihuo Huayu Jiangou?,Jianghai Xuekan,2008,3 (“‘Chinese Society’:Given Reality,or Discoyrse Construction?”,Jianghai Academic Journal,2008,No.3).
  Xie Lizhong:“结构-制度分析,还是过程-事件分析:从多元话语分析的角度看”,《中国农业大学学报(社会科学版)》,2007,第4期。Jiegou-Zhidu Fenxi, Haishi Guocheng-Shijian Fenxi?Cong Duoyuan Huayu Fenxi de Shijiao Kan,Zhongguo Nongye Daxue Xuebao, 2007,4 (“Process-Event Analysis”,or “Structural Insitiuational Analysis”?-Prespective from Pluralistic Discourse Analysis”,China Agricutural University Journal of Social Sciences Edition, 2007.No.4).
  Xie Lizhong:“社会学理论:当代中国大陆社会学者的取向和反思”,《社会理论学报》,2007,春季号。Shehuixue Lilun:Dangdai Zhongguo Dalu Shehui xuezhe de Quxiang He Fansi,Shehui Lilun Xuebao,2007,1 (Reflection on the Sociological Theory in Contemporary Mainland China, Journal of Social Theory,2007, No.1).
  Xie Lizhong:“实证、诠释与话语:社会分析模式比较——以自杀现象为例”,《江苏行政学院学报》,2007,第3期、第4期;Shizheng,Quanshi Yu Huayu:Shehui Fenxi Moshi Bijiao-Yi Zisha Xianxiang Weili, Jiangsu Xingzheng Xueuyan Xuebao,2007,3-4(“Discourse-, Positivism- and Hermeneutic Analysis:A Comparative Study-Analyzing the Suicide Phenomenon as an Illustration”,The Journal of Jiangsu Administration Institute,2007,No.3-4).
  Xie Lizhong: “走向‘多元话语分析’:后现代思潮的社会学意涵”,《社会理论学报》,2006,秋季号。 Zouxiang Duoyuan Huayu Fenxi Houxiandai Sichao de Shehuixue Yihan, Shehui Lilun Xuebao,2006,2 (“Towards a Pluralistic Discourse Analysis:The Implications of Postmodernism Theory for Sociology”,Journal of Social Theory,2006, No.2).
  Xie Lizhong:“现代性的问题与处方:涂尔干主义的历史效果”,《社会学研究》,2003,第5期。Xiandaixing de Wenti YuChufang:Tuerganzhuyi de Lishi Xiaoguo, Shehuixue Yanjiu,2003,5 (“ Problems and Prescription of Modernity:The Historical Effect of Durkheimism” ,Sociolocial Research, 2003,No.5).
  Xie Lizhong:“灰社会理论:一个初步的探讨”,《社会学研究》,2001,第1期。Huishehui Lilun:Yige Chubu de Tantao, Shehuixue Yanjiu,2001,1(“The Grayness Theory of Sociology:An Abecedarian Analysis”, Sociolocial Research, 2001, No.1).
  Xie Lizhong:“社会主义现代化:困境与冲突”,载马戎等编:《21世纪:文化自觉与跨文化对话》,北京:北京大学出版社,2001。Shehuizhuyi Xiandaihua:Kunjing Yu Chongtu, Marong [ed.], 21shiji:Wenhua Zijue Yu Kua Wenhua Duihua,Beijing:Beijing Daxue Chubanshe(“Socialism Modernization:Predicament and Conflict-An Analysis of Social Changes in China in 1957-1977”,in Marong [ed.], 21Century: Cultural Consciousness and Cross-cultural Communication, Beijing:Peking University Press,2001).
  Xie Lizhong:“现代化理论的过去和现在”,《社会科学研究》,1998,第1期。Xiandaihua Lilunde Guoqu Yu Xianzai, Shehui Kexue Yanjiu,1998,1(“Past and Present of the Theory of Modernization”,social science Research,1998.No.1).
  Xie Lizhong:“行动的意义:三种理论模式的比较”,《社会理论学报》,1998,第1期。Xindong de Yiyi:Sanzhong Lilun Moshi de Bijiao,Sheui Lilun Xuebao,1998,1(“The Meaning of Action:A comparative Study of Three Theoritical Model”,Journal of Social Theory,1998, No.1).
  Xie Lizhong:“投入和效率因素对我国各地区社会发展影响的比较分析”,《社会学研究》,1997,第2期。Touru He Xiaolv Yinsu dui Woguo ge Diqu Shehui Fazhan Yingxiang de Bijiao Fenxi,Shehuixue Yanjiu,1997,2( “A Comparative Analyse of the Social Development among Provinces in Modern China”, Sociolocial Research, 1997, No.2).
  Xie Lizhong:“当代中国社会结构的变迁”, 《南昌大学学报》,1996,第2-3期。Dangdai Zhongguo Shehui Jiegou Bianqian, Nanchang Daxue Xuebao, 1996,2-3 (“The Changes China is Undergoing in Social Structure”,Jourual of Nanchang University, 1996,No. 2.-3).
  Xie Lizhong, “新的综合:社会学理论的当前趋势”,《国外社会学》,1995,第1期。Xinde Zonghe:Shehuixue Lilun de Dangqian Qushi,Guowai Sheuixue,1995,1( “The New Syntheses: The Current Status of Western Sociological Theory,” Foreign Sociology, 1995, No.1).
  Xie Lizhong: “1952-1990年我国社会发展的基本态势”,《中国社会科学院研究生院学报》,1995,第2期。1952-1990nian Woguo Shehui Fazhan de Jiben Taishi, Zhongguo Shehui Kexueyuan Yanjiushengyuan Xuebao,1995,2( “Basical Situation of china's Social Development From 1952 to 1990”, Academic Journal of Graduate School of Chinese Academy of Social Sciences, 1995, No. 2.) .
  Xie Lizhong:“1952-1990年中国社会发展的因素分析”,《科技与发展》,1994,第1期。1952-1990nian Zhongguo Shehui Fazhan de Yinsu Feixi,Keji Yu Fazhan,1994,1 (“Factor Analysis of the Social Development in China 1952-1990”, Science, Technology and Development ,1994,No.1.)
  Xie Lizhong:“社会核算:西方国家的理论与实践”,《社会学研究》,1994,第1期。Shehui Hesuan:Xifang Guijia de Lilun Yu Shijian,Shehuixue Yanjiu,1994,1(“Social Acounting :Its Theory and Practice in Western Countries”, Sociological Research, 1994, No. 1).
  Xie Lizhong:“社会学认识论的初步探讨”(与袁方合署),“社会学认识论的初步探讨”(与袁方合署),《社会学研究》,1993,第3期。Shehuixue Renshilun de Chubu Tantao,Shehuixue Yanjiu,1993,5( “A preliminany Review of Sociological Epistermology”, Sociological Research,1993, No.5).
  Xie Lizhong:“稳定与发展:转型中的中国社会”,载龚鹏程主编:《1991文化评论》,台北:三民书局,1992。Wending Yu Fazhan:Zhuanxing Zhong de Zhongguo Shehui,Gong Pengcheng(ed.),1991 Wenhua Pinglun,Taibei:Sanmin Shuju (“Stability and Development:The Chinese Society in A Periad of Social Transformation.” In Gong Pengcheng[ed.], Cultural Comments (1991), Taibei:Sangming Publishing House, 1992).
   OTHER PROFESSIONAL ACTIVITIES :
  Vice Chairman of China Council for Sociological education, 2013-
  Vice President of China Society of Sociology, 2011-
  Secretary-General of China Council for MSW, 2009-
  Vice President of the section of Sociological theory,China Society of Sociology, 2007-
  Chief Editor of Journal of Social Theory, 2003-
  Director of Research Center for Social Theory at Peking University, 2002-